Udruga slijepih Istarske županije

Prava i obveze članova

Udruga slijepih Istarske županije
Udruga slijepih Istarske županije sa sjedištem u Puli, osnovana je 22. veljače 1951. godine. Udruga slijepih Istarske županije radi na poboljšanju kvalitete života i integracije slijepih osoba kroz edukaciju i poticanje školovanja i zapošljavanja te pomaže u ostvarivanju njihovih prava u suradnji s Hrvatskim savezom slijepih Zagreb,Istarskim forumom udruga osoba s invaliditetom i srodnim udrugama osoba s invaliditetom. Udruga slijepih Istarske županije u suradnji s medijima radi na senzibilizaciji javnosti o problematici slijepih osoba. Članovi Udruge mogu biti: redovni, nominalni, podupirući i počasni.

Adresa : Zadarska 40, 52100 Pula
tel : 052/ 543-494
fax : 052/ 543-128
e mail: ured@usiz-pula.hr
predsjednik : Zlatko Kuftić
dopredsjednica: Olimpija Meden

Zašto se učlaniti u Udrugu ?
Udruga slijepih Istarske županije je neprofitna organizacija socijalno humanitarnog karaktera. Učlanjenje u Udrugu je dobrovoljno. Učlanjenjem u Udrugu stječe se osjećaj sigurnosti, zajedništva, rješavaju se problemi, grade se prijateljstva, stječu se nova iskustva. Organiziranim djelovanjem u skladu s ciljevima Udruge, promiču se prava svih njenih članova.
Prava i dužnosti članova definirana su Statutom Udruge.

Ovaj priručnik je kreiran s namjerom da olakša snalaženje slijepim osobama, članovima njihovih obitelji te ostalim stručnim suradnicima koji blisko s njima surađuju u ostvarivanju njihovih prava i povlastica. S obzirom da su prava slijepih osoba prožeta kroz 280 različitih propisa RH, smatrali smo potrebitim uobličiti ih u jednu cjelinu.

PRAVA PO OSNOVI INVALIDNOSTI
Utvrđivanje tjelesnog oštećenja
Utvrđeno tjelesno oštećenje preduvjet je za stjecanje prava na novčanu naknadu u okviru sustava socijalne skrbi ili mirovinskog osiguranja.
U slučaju bolesti ili ozljede punoljetne osobe izvan rada, oštećenje utvrđuje prvostupanjsko tijelo vještačenja u Centru za socijalnu skrb.
U slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, oštećenje utvrđuje komisija za medicinsko vještačenje područnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Postupak za utvrđivanje bolesti ili stupanja smetnji u psiho-fizičkom razvoju za maloljetnu osobu provodi Centar za socijalnu skrb.

PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI
Osobna invalidnina (NN br. 73/97 Zakona o socijalnoj skrbi)
Pravo na osobnu invalidninu stječe osoba s težim tjelesnim oštećenjem u razvoju ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ako oštećenje nastalo prije navršene 18. godine života. Osobna invalidnina iznosi mjesečno 250 % osnovice, za osobu koja nema prihode. Ako osoba ostvaruje prihod, osobna se invalidnina utvrđuje kao razlika između prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva i punog iznosa osobne invalidnine. U prihod se ne uračunava stalna pomoć, alimentacija, obiteljska mirovina.
Zahtjev za osobnu invalidninu podnosi se nadležnom Centru za socijalnu skrb.
Doplatak za tuđu pomoć i njegu (NN br. 73/97 Zakona o socijalnoj skrbi)
može se odobriti osobi kojoj je :

zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ili zbog starosti potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.
Ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 200% osnovice, ili samca 250% osnovice.
Može se odobriti u punom ili smanjenom opsegu. U punom opsegu iznosi 100% osnovice, a u smanjenom 70% osnovice.
Zahtjev se podnosi nadležnom Centru za socijalnu skrb. Rješenje donosi CZSS na temelju provedenog vještačenja.

Napomena: ako osoba ostvaruje osobnu invalidninu ne može istodobno ostvariti i doplatak za tuđu pomoć i njegu.

Pomoć i njega u kući (NN br. 73/97 Zakona o socijalnoj skrbi)
može se odobriti osobi kojoj zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili starosti potrebna pomoć i njega druge osobe.

Pomoć i njega može obuhvatiti:
organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Napomena: ako osoba ostvaruje doplatak za tuđu pomoć i njegu, iznimno se može osigurati i pomoć i njega za zadovoljenje pojedine potrebe u okviru prava pomoći i njege u kući.

Pravo roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta
Pravilnikom je utvrđeno da pravo na dopust za njegu djeteta i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena može ostvariti jedan od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom, uz uvjet da drugi roditelj nije nezaposlen.
Postupak za ostvarivanje prava pokreće se na zahtjev roditelja. O zahtjevu odlučuje Centar za socijalnu skrb nadležan prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta roditelja.

Ostala prava u sustavu socijalne skrbi koja nisu isključivo vezana uz invaliditet ili bolesti :
(jednokratna pomoć, savjetovanje, pomoć u prevladavanju posebnih teškoća, osposobljavanje za samostalan život i rad, stalna pomoć, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, skrb izvan vlastite obitelji).
Utvrđena osnovica u sustavu socijalne skrbi koju donosi Vlada RH u punom iznosu iznosi 500,00 kuna, au smanjenom 350,00 kuna.

MIROVINSKO OSIGURANJE
Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani radni staž)
Osiguranicima – slijepim osobama svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa se kao 15 mjeseci prema Zakonu na staž s povećanim trajanjem (NN br. 71/99).Time se slijepim osobama smanjuje dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu iz članka 30. Zakona o mirovinskom osiguranju po jednu godinu za svakih pet godina provedenih u osiguranju koje se računa 12 mjeseci kao 15 mjeseci.
O tom pravu odlučuje Zavod za mirovinsko osiguranje, rješenjem, po podnijetom zahtjevu. Zahtjevu treba priložiti rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti.

Pravo na dječji doplatak
Za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđenom prema propisima iz socijalne skrbi, a čije je oštećenje nastalo prije navršene 18. godine života pripada doplatak za djecu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27. godina života (čl. 12, Zakona o dječjem doplatku, NN br. 94/01).
Za dijete s težim oštećenjem zdravlja prema propisima iz socijalne skrbi, doplatak za djecu određuje se 25% od proračunske osnovice, neovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno. (čl. 22, NN br. 94/01).
Zahtjev se podnosi područnom uredu Zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Pravo na osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju
O pravu na osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju odlučuje područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prema mjestu prebivališta slijepe osobe, rješenjem na temelju podnesenog zahtjeva. Ukoliko je zahtjev osnovan slijepa osoba ima pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju u posebnim školama i ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju po prilagođenom ili posebnom programu. Prije podnošenja zahtjeva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje utvrđuje se invaliditet ili smanjena radna sposobnost u Centru za socijalnu skrb. U slučaju da su osobe u vrijeme nastanka sljepoće bile zaposlene zahtjev za profesionalnu rehabilitaciju podnosi se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Za odrasle osobe oštećena vida rehabilitacija se provodi u Centru za odgoj i obrazovanje «Vinko Bek» Zagreb.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Zakonom o Zdravstvenom osiguranju ( NN br. 94/01, 88/102, 149, 102 i 117/103), osigurane osobe stječu prava i obaveze iz zdravstvenog osiguranja kroz: osnovno, dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje. Osnovno zdravstveno osiguranje je obavezno, provodi ga HZZO i obuhvaća pravo na zdravstvenu zaštitu i novčanu naknadu. Dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje je dobrovoljno. Oslobođenje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite – participacije

Slijepe su osobe prema Zakonu od oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite u cijelosti oslobođene plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ukolio im je utvrđeno rješenje o postotku tjelesnog oštećenjakoji iznosi 100%. Zahtjev se podnosi područnoj službi HZZO-a, a potrebno je priložiti Rješenje o doplatku za pomoć i njegu ili Rješenje o stupnju tjelesnog štećenja.

Pravo na pomagala
Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 25/05), slijepe (osigurane) osobe na teret sredstva HZZO ostvaruju pravo na očna i tiflotehnička pomagala

Osiguranici ostvaruju pravo na sljedeća očna pomagala :

naočale
kontaktne leće
očne proteze
Osigurana osoba kojoj je oštrina vida na oba oka 0,05 i manja (slijepa osoba) ima pravo na sljedeća tiflotehnička pomagala:

dugi bijeli štap za slijepe – osigurana osoba od navršene 6. godine života,
sat za slijepe- osigurane osobe od navršene 6. godine života,
Brajev pisaći uređaj- ako se služi Brajevim pismom – potrebna potvrda Hrvatskog saveza slijepih,
kasetofon- četverokanalni za slijepe osobe, osiguranoj osobi koja se služi zvučnom knjižicom.
lijepe osobe (osiguranici) koji se nalaze na redovitom školovanju ostvaruju pravo na sljedeća pomagala :

čitač ekrana s govornom jedinicom – osigurana je osoba obavezna priložiti potvrdu o osposobljenosti rada s navedenim pomagalom -izdaje Hrvatski savez slijepih i potvrdu obrazovne ustanove da se osoba nalazi na redovitom školovanju.
Brajevu elektroničku bilježnicu za slijepe- osigurana je osoba obavezna priložiti potvrdu o osposobljenosti rada s navedenim pomagalom -izdaje Hrvatski savez slijepih i potvrdu obrazovne ustanove da se osoba nalazi na redovitom školovanju.
Napomena: pod redovitim školovanjem smatra se školovanje do završetka dodiplomskog studija

RADNI ODNOS I ZAPOŠLJAVANJE
Zaštita zaposlenika – slijepih osoba
Poslodavac može slijepoj zaposlenoj osobi otkazati samo uz prethodnu suglasnost zaposleničkog vijeća ili nadležne službe za zapošljavanje (čl. 78, Zakona o radu, NN br. 38/95, 17/01 i 114/03).

Pravo na osobnog asistenta i radnog terapeuta
Prema zakonu O profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02 i 33/05) i članka 1. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba s invaliditetom, slijepa osoba ima pravo na osobnog asistenta i radnog terapeuta.
Poslodavcu se financiraju troškovi za osobnog asistenta i radnog terapeuta prema stvarno utrošenom radnom vremenu, a najviše do 50% mjesečne plaće osobe s invaliditetom kojoj je pomoć potrebna.

Povlastice u plaćanju poreza na dohodak
Zakonom o porezu na dohodak (NN br.177/04), primici slijepih osoba, osim plaća i mirovina, ne smatraju se dohotkom. Slijepim se osobama (100% invaliditet), priznaje pravo na osobni odbitak u iznosu od 3.200,00 kuna.

Pravo na umanjenje porezne osnovice u svrhu obavljanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom
Zakonom o porezu na dobit (NN br.127/00) može se tri godine koristiti pravo na umanjenje porezne osnovice u svrhu obavljanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osobe s invaliditetom plaćanjem poreza na dobit u visini 25% od propisane stope.

Poticaji zapošljavanja
Temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 143/02 i 33/05) i Odluke o ostvarivanju poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 141/05) novčane poticaje mogu ostvariti koji zapošljavanju slijepu osobu ili kod samozapošljavanja.

Pravo na najmanje 30 radnih dana godišnjeg odmora
Slijepi službenici i namještenici imaju pravo na 30 dana godišnjeg odmora (članak 16. Kolektivnog ugovora o državnim službenicima i namještenicima NN br. 92/04). Pravo je ostalih poslodavaca da to pitanje reguliraju internim kolektivnim ugovorom ili pravilnikom u radu.
Prema zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, osoba s invaliditetom (slijepa osoba) ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana (NN br.143/02).

PRAVO NA OBRAZOVANJE I ŠKOLOVANJE
Osim obrazovanja u specijalnim i osnovnim i srednjim školama («Vinko Bek» Zagreb, «Vinko Bek» Osijek) slijepa djeca prema načelu integriranosti u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja imaju pravo na stručnu pomoć tiflopedagoga i udžbenike na Brajevom pismu.

OSTALA PRAVA I POVLASTICE
Oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe
Na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (NN br. 35/95) slijepe osobe ne plaćaju boravišnu pristojbu ako borave izvan mjesta svog prebivališta. Pravo se ostvaruje predočenjem rješenja o oštećenju ili članske iskaznice udruge slijepih.

Prednost pri upisu u dječje vrtiće
Prema članku 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97) djeca s teškoćama u razvoju imaju prednost pri upisu u dječje vrtiće koji su u vlasništvu lokalne uprave, samouprave ili u državnom vlasništvu.

Popust na telefonsku pretplatu od 50% i 20 kuna besplatnog telefonskog razgovora
Članovi udruge slijepih ostvaruju popust na telekomunikacijske usluge ako priključak glasi na njihovo ime. Zahtjev za povlastice u ime svojih članova podnosi Udruga slijepih (Hrvatski Telekom, T-COM TKC PAZIN, Narodnog trga 2a, Pazin). Hrvatski telekom nudi povlasticu članovima Udruge da službu za infomacije 988 koriste potpuno besplatno uz prethodno ispunjavanje obrasca.T-Mobile odobrava 25% popusta na mjesečnu naknadu na mreži.

VIP net također nudi pogodnosti za člana Udruge:

bez mjesečne naknade zuvijek
razgovori između članova Udruge i njihovih obitelji (korisnika unutar VIP-a) su potpuno besplatni i neograničeni
razgovori prema svim mrežama, bilo fiksnim bilo mobilnim iznosi 1 kn/min
član Uduzi, a Udruga VIP netu-u snosi troškove radijske frekvencije u iznosu od 10 kuna po članu, a svu ostalu potrošnju snosi član
u VPN se mogu dodati brojevi koji prelaze iz druge mreže (T-mobile, TELE 2) te potpuno novi brojevi
ugovorno vezivanje ovisi o mobilnom uređaju: ukoliko član uzima mobilni uređaj ugovor je na 24 mjeseca, u suprotnome ugovorna obveza traje 3 mjeseca
111888 – Služba davanja obavijesti o informacijama pretplatnika
Na Vaš poziv ova služba pružit će Vam podatke o brojevima pretplatničkih telefona i telefaksa, pokretnih telefona po nazivu pretplatnika ili obrnuto potpuno besplatno. Brojeve koje dobijete od Službe za davanje obavijesti ne morate pamtiti ili tražiti papirić na koji biste zapisali broj. Jednostavno nazovite broj Službe i slijedite govorne poruke kako biste automatski biti spojeni na traženi broj. Ukoliko je broj zauzet, vraćate se na automat koji će vam izdiktirati broj kako biste ga zapisali. Kako biste ostvarili ovu benificiju potrebno je prijaviti se temeljnoj udruzi, udruga ispunjava obrazac i prosljeđuje HT-u

Oslobođenje od plaćanja Radio i TV pretplate
Ovu povlasticu ostvaruju slijepe osobe na koje je prijavljen TV prijemnik, a na temelju liječničke svjedodžbe i njene ovjere u Udruzi. Zahtjev za povlasticu u ime svojih članova može podnijeti Udruga ili sam član. Liječničku svjedodžbu ovjerava doktor opće prakse ili oftalmolog, a ispunjeni obrazac se dostavlja Hrvatskoj radio televiziji, Odjel pretplate- Prisavlje 3, Zagreb.

Posebne članske pogodnosti u Hrvatskom autoklubu
Odlukom Upravnog odbora HAK-a od 15.12.2000. godine slijepa osoba plaća godišnju članarinu u Hrvatskom autoklubu (HAK-u) u iznosu od 110,00 kn to jest 50%, a članovi obitelji slijepe osobe godišnju članarinu u iznosu od 140,00 kn. (01/66 11 999 – kontakt telefon HAK-a).

Povlastica u željezničkom i pomorskom i putničkom prometu
Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN, br. 97/00 i 101/00) i provedbenih propisa, slijepe osobe imaju pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 75% od redovite cijene vozne karte za 4 putovanja godišnje, željeznicom ili brodom. Pravo na povlastice koristi se na temelju objave koju izdaje Istarska županija, odjel upravno-pravnih poslova.
Potrebna dokumentacija : osobna iskaznica slijepe osobe i njenog pratitelja, preslika i original rješenja o tjelesnom oštećenju, potvrda o nepostojanju oštećenja za pratitelja.

Povlastice u avionskom prijevozu
U unutrašnjem putničkom prometu Croatia Airlinesa slijepa osoba i pratitelj plaćaju 50% vrijednosti karte. Povlastica se ostvaruje isključivo na prodajnom mjestu Croatia Airlinesa uz predočenje članske iskaznice udruge slijepih i njezine fotokopije.

Porez na auto
Slijepe osobe mogu biti oslobođene od plaćanja godišnjeg poreza na auto koje nije starije od deset godina (potrebna dokumentacija: kratak zahtjev podnositelja, preslika osobne iskaznice, preslika prometne dozvole i preslika rješenja o postotku tjelesnog oštećenja). Potrebna dokumentacija dostavlja se Ministarstvu financija, Porezna uprava.

Znak pristupačnosti
Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstermiteta 60 ili više posto te vozilo udruge osoba s invaliditetom. Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom (slijepe osobe) na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena. Zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti podnosi se prema mjestu prebivališta Uredu državne uprave nadležnom za promet.

Slijepa osoba treba uz zahtjev za priznavanje prava za Znak pristupačnosti priložiti:

Rješenje nadležnog tijela o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja
jedna fotografija
fotokopiju osobne iskaznice
biljeg u iznosu od 70,00 kuna
Nadležno tijelo izdaje rješenje o znaku pristupačnosti na ime slijepe osobe na razdoblje od pet godina.

Napomena: Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili ako se ta osoba nalazi u vozilu.

Pravo na oslobođenje od plaćanja godišnje naknade za upotrebu javnih cesta i cestarina
Slijepe osobe imaju pravo na oslobođenje plaćanja godišnje naknade za upotrebu javnih cesta koje se plaća pri registraciji osobnog automobila kao i za oslobađanje od plaćanja cestarine za upotrebu autocesta i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt). Pravo se ostvaruje temeljem rješenja kojeg donosi Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Pravo mogu ostvariti slijepe osobe samo za jedan osoban automobil u jednoj kalendarskoj godini. Pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobođenje plaćanja godišnje naknade i cestarine slijepe osobe podnose Ministarstvu uz slijedeće dokumente;

preslika prometne dozvole i knjižice vozila,
rješenje HZMO o tjelesnom oštećenju ili rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
70,00 kn biljega
Na temelju navedenog rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka slijepa osoba podnosi zahtjev za izdavanje naljepnice i Smart kartice, kojima se ostvaruju navedene povlastice. Naljepnice izdaje stručna organizacija prilikom tehničkog pregleda vozila, a Smart karticu izdaju Hrvatske autoceste d.o.o. (priložiti presliku osobne iskaznice, presliku rješenja o oslobađanju od plaćanja cestarine, fotografiju i kratak zahtjev).

Kretanje slijepe osobe uz psa vodiča
Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (NN 131/98) uređuje se pravo siljepe osobe sa psom vodičem na korištenje prijevoznih sredstava i njihova slobodnog pristupa na javna mjesta. Slijepa osoba u smislu ovoga Zakona je osoba čija je sljepoća utvrđena na osnovi posebnih propisa i koja je osposobljena za kretanje sa psom vodičem. Pas vodič je školovani pas s položenim ispitom pred stručnim povjerenstvomkoje osniva Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet. Pod javnim prijevozom u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se javni prijeovz u cestovnom, željezničkom, pomorskom, zračnom te gradskom prometu.

ZAŠTITA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM U ŠIREM SMISLU
Institucije za zaštitu ljudskih prava, pa tako i zaštitu prava osoba s invaliditetom su:

Matični odbori Hrvatskog sabora
ured predsjednika RH
pučki pravobranitelj i pravobranitelj za djecu
pravobranitelj za osobe s invaliditetom
pravobranitelj za ravnopravnost spolova
tijela Vlade RH (određeni uredi i koordinacije) te njezina povjerenstva i nacionalni odbori ; Ustavni sud RH i sudbena tijela.
Pučki pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Pučki je pravobranitelj kao ustavna institucija osnovana 1992. godine, zbog zaštite građana u postupcima pred tijelima države vlasti i drugim tijelima s javnim ovlastima. Samostalan je u svom djelovanju, neovisan od izvršne vlasti. Djeluje po načelu pravičnosti i morala. Institut pravobranitelj za osobe s invaliditetom uveden je 2008. godine. Svatko se može obratiti pravobranitelju osobe s invaliditetom i podnijeti mu prijedlog za razmatranje pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom čl. 15 (NN br. 107/07). Pravobranitelj za osobe s invaliditetom obavijestiti će podnositelja o aktivnostima poduzetom povodom njegovog prijedloga u roku od 60 dana (čl.16. NN 107/07) Pučki pravobranitelj može podnositi Ustavnom sudu RH zahtjev za ocjenu suglasnosti Zakona s Ustavom, može pokrenuti postupak za poništavanje ili mijenjanje određenog zakona.

PRAVA ČLANOVA UDRUGE SLIJEPIH Istarske županije
Članovi Udruge slijepih Istarske županije putem Udruge ostvaruju slijedeća prava:

Regres za odmor i oporavak
Svi redovni članovi Udruge koji se prijave do 1. svibnja kalendarske godine imaju pravo na regres za odmor i oporavak na bazi deset dana, ali boravak ne smije biti kraći od 5 dana.

Korištenje službenog automobila
Udruga slijepih Istarske županije kupila je službeni automobil kako bi mogla direktno pomagati svojim 100% slijepim članovima, a posebno članovima koji žive sami ili obiteljima gdje živi više slijepih osoba.

Teretana za slijepe i slabovidne Istre
Udruga slijepih Istarske županije prolaskom na natječaju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi je adaptirala i otvorila Teretanu za slijepe i slabovidne Istre na Verudi, Trg kralja Tomislava 1, Pula.

Novčana naknada
Članovi Udruge koji su ostali bez posla ili nisu zasnovali radni odnos, a završili su školu, putem Istarske županije mogu dobivati novčanu naknadu.

Informacije Hrvatskog saveza slijepih Zagreb i Knjižnica za slijepe Zagreb
Svim zainteresiranim redovnim članovima, Udruga slijepih Istarske županije, plaća članarinu na zvučni časopis Informacije Hrvatskog saveza slijepih Zagreb (INFO HSS-a) i članarinu za Hrvatsku knjižnicu za slijepe Zagreb, s tim da je član dužan prvu godinu članarinu platiti sam, a kasnije plaća Udruga.

Financijska pomoć
Svaki član Udruge slijepih Istarske županije ima pravo podnijeti zamolbu za financijsku pomoć Upravnom odboru, a isti donosi odluku o dodjeli.

Tiflotehnička pomagala
Svaki član Udruge slijepih Istarske županije ima pravo podnijeti zamolbu za kupnju tiflotehničkih pomagala po povoljnijim uvjetima koji se ne dobivaju putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Zamolba se predaje Upravnom odboru Udruge slijepih, a isti donosi odluku o dodjeli.

Zamolbe i zahtjevi
Svi redovni članovi Udruge mogu zatražiti i dobiti pomoć od strane Udruge u pisanju zamolbi, žalbi ili zahtjeva. Članovi mogu podnositi zamolbe i zahtjeve Udruzi na brajevom pismu, crnom tisku ili u zvučnoj tehnici.

Oslobađanje od plaćanja članarine
Redovni članovi koji su smješteni u domovima umirovljenika, članovi predškolske i školske dobi, studenti, te izbjegli članovi ne plaćaju članarinu, oslobođeni su odlukom Upravnog odbora Udruge. Roditelj ili skrbnik nominalnog člana ne plaća članarinu.

Biranje članova
Svi članovi Udruge (redovni i podupirući članovi), osim nominalnih, Statutom Udruge, imaju pravo birati i biti birani u Tijela Udruge. Nominalnog člana u tijelima Udruge zastupa roditelj ili skrbnik.

Poslovanje Udruge
Svi članovi Udruge, Statutom Udruge, imaju pravo uvida u poslovanje Udruge.

Sudjelovanje
Svi članovi Udruge, Statutom Udruge, imaju pravo sudjelovati u radu i aktivnostima Udruge.

Nagrade
Svi članovi Udruge, Statutom Udruge, za značajniji doprinos u radu i aktivnostima Udruge mogu primiti nagradu.

Povlastica u gradskom prijevozu
Članovi Udruge s područja Grada Pule i članovi s područja nekih općina imaju povlastice u gradskom prijevozu.

Knjižnica slijepih Istre
Svi zainteresirani članovi Udruge mogu koristi brajeve ili zvučne knjige iz Knjižnice slijepih Istre.

Čitaonica za slijepe i slabovidne Istre
Svi zainteresirani članovi Udruge mogu koristi Čitaonicu za slijepe i slabovidne Istre.

Članovi na školovanju
Članovi Udruge tijekom školovanja mogu zatražiti pomoć od strane Udruge; stručnu pomoć, financijsku pomoć ili pomagala.

Odgovorni rad
Svi članovi Udruge imaju pravo zahtijevati odgovoran rad aktivista Udruge.

Stambeno pitanje
Svi članovi Udruge mogu dobiti preporuku od strane Udruge za rješavanje stambenog pitanja.

Zapošljavanje
Članovi Udruge mogu zatražiti preporuku od strane Udruge za pomoć pri zapošljavanju.

Radno mjesto
Udruga pomaže zaposlenom članu u adaptaciji radnog mjesta i poboljšanju uvjeta na radnom mjestu.

Boravak za odrasle
Udruga pomaže zainteresiranom članu za smještaj u organiziranom boravku za odrasle.

Ravnopravnost
Članovi Udruge, pripadnici manjina, slobodno i ravnopravno upotrebljavaju jezik manjine u Udruzi sukladno Statutu Udruge, Ustavu i Zakonima Republike Hrvatske.

Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići
Članovi Udruge slijepih Istarske županije mogu koristiti Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići za osobne potrebe, uz prethodnu najavu voditelju Centra.

Besplatno parkiranje
Svi članovi Udruge slijepih Istarske županije s područja Grada Pule na osnovi rješenja, sa najmanje 80% tjelesnog oštećenja, mogu ostvariti pravo na besplatno parkiranje na području Grada Pule.

Rješenje o postotku tjelesnog oštećenja
Sve slijepe osobe koje su u radnom odnosu ili su bile u radnom odnosu te slijepe osobe koje su korisnici obiteljske mirovine mogu zatražiti rješenje o postotku tjelesnog oštećenja bez plaćanja novčane naknade.

Godišnji porez na automobil
Slijepe osobe mogu biti oslobođene od plaćanja godišnjeg poreza na automobil koje nije starije od deset godina (potrebna dokumentacija: kratak zahtjev podnositelja, preslika osobne iskaznice, preslika prometne dozvole i preslika rješenja o postotku tjelesnog oštećenja). Potrebna dokumentacija dostavlja se Ministarstvu financija, Porezna uprava.

Kabelska televizija
Slijepe osobe prilikom postavljanja kabelske televizije plaćaju pretplatu u iznosu od 50%, to jest plaćaju pola iznosa. Pravo se ostvaruje na temelju potvrde koju izdaje Udruga.

Autobusna agencija Fils – Pula
Autobusna agencija Brionid d.d. – Pula slijepim osobama s područja Istarske županije omogućuje jeftiniji prijevoz povećanjem komercijalnih povlastica na svim domaćim linijama. Slijepe osobe i njihovi pratitelji imaju pravo na popust u jednom pravcu 30%, a 40% napovratnu kartu. Slijepe osobe pravo ostvaruje predočenjem članske iskaznice Udruge, a njihovi pratitelji predočenjem osobne iskaznice. Uslugu mogu koristiti za neograničen broj putovanja.
Slijepe osobe prilikom putovanja autobusima agencije Fils – Pula imaju pravo na popust; u jednom pravcu imaju pravo na 20% popusta na autobusnu kartu, a 35% na povratnu kartu. Pravo se ostvaruje predočenjem članske iskaznice Udruge. Ta povlastica odnosi se i na pratnju slijepe osobe.

Autobusna agencija Brioni d.d. – Pula

Autobusna agencija Brioni d.d. – Pula slijepim osobama s područja Istarske županije omogućuje jeftiniji prijevoz povećanjem komercijalnih povlastica na svim domaćim linijama. Slijepe osobe i njihovi pratitelji imaju pravo na popust u jednom pravcu 30%, a 40% na povratnu kartu. Slijepe osobe pravo ostvaruje predočenjem članske iskaznice Udruge.

Autobusna agencija Autotrans d.o.o. – Rijeka
Slijepe osobe prilikom putovanja autobusima agencije Autotrans
d.o.o. Rijeka odobrava se 10% popusta prilikom kupnje povratne vozne karte za putovanja na relacijama do 50 kilometara udaljenosti, odnosno 30% popusta prilikom kupnje povratne vozne karte za putovanja na relacijama duljim od 50 kilometara. Pravo na novoformirane komercijalne povlastice ostvaruju svi korisnici usluga u tuzemnom linijskom prijevozu putnika koje pruža Trgovačko društvo Autotrans d.o.o. Rijeka.

PU…CARD kartica
Članovi Udruge predočenjem kartice PU…… CARD u maloprodajnim objektima PULJANKE, stječu pravo kupnje robe uz popust od 5% plaćanjem na blagajni maloprodajnih objekata.

OBVEZE ČLANOVA UDRUGE SLIJEPIH Istarske županije
Obveze članova Udruge slijepih Istarske županije su slijedeće:

Statut i akta Udruge
Svi članovi Udruge slijepih Istarske županije obvezni su pridržavati se Statuta i akata Udruge.

Sudjelovanje u radu Udruge
Svi članovi u skladu sa svojim mogućnostima obvezni su sudjelovati u radu Udruge.

Odaziv na pozive
Svi članovi Udruge sukladno svojim mogućnostima obvezni su odazivati se na pozive Udruge.

Članarina
Svi članovi, ukoliko nisu oslobođeni, dužni su redovno plaćati članarinu Udruge. Redovni članovi obvezni su platiti članarinu do 1. svibnja, a podupirući do 1. ožujka kalendarske godine.

Uvažavanje tuđeg mišljenja
Članovi Udruge, sukladno Statutu i aktima Udruge, Ustavu i Zakonima Republike Hrvatske, dužni su obvezni uvažavati tuđe mišljenje.

Korektno ponašanje
Članovi Udruge, sukladno Statutu i aktima Udruge, Ustavu i Zakonima Republike Hrvatske, dužni su i obvezni korektno se ponašati prema drugima.

Imovina Udruge
Članovi Udruge, dužni su i obvezni čuvati imovinu Udruge.

Autor zakonskih prava: Renata Borovec, dipl. soc. radnica

Priručnik izradili predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić i referent za realizaciju programa Indira Hujdur

Skip to content